FR - NL - EN

Een hedendaagse samensmelting van aanvullende en tevens ondersteunende deskundigheden

Het kantoor Xirius Public

Het kantoor Xirius Public heeft als specialisaties het publiek, grondwettelijk en administratief recht, met inbegrip van het stedenbouwrecht alsook van het internationaal en Europees recht.

Het voert geschillen en verstrekt juridisch advies in deze verschillende domeinen.

Het kantoor Leurquin, Verriest, Vandenput & vennoten werd opgericht rond de groep gevormd door Meester Jacques Putzeys en is de opvolger van het kantoor Putzeys, Gehlen, Leurquin.

Zijn activiteiten zijn hoofdzakelijk :

Inzake grondwettelijk recht :

 • Het grondwettelijk recht in het algemeen, met inbegrip van de praktijk inzake het voeren van grondwettelijke geschillen voor het Grondwettelijk Hof.
 • De fundamentele rechten en vrijheden, met inbegrip van de praktijk van het voeren van geschillen voor het Europees Hof voor de rechten van de mens.
 • Het recht van de instellingen en de bevoegdheidsconflicten.
 • Het kiesrecht.
 • Het parlementair recht.

Inzake administratief recht :

 • Het ambtenarenrecht (op federaal, gemeenschappelijk, gewestelijk en lokaal niveau, evenals het ambtenarenrecht van de organismen van publiek recht en van de overheidsbedrijven).
 • Het milieurecht in zijn algemeenheid van samenstellende delen.
 • Het stedenbouwrecht en het ruimtelijk ordeningsrecht en het geheel van het domaniaal recht, met inbegrip van het recht m.b.t. groeven.
 • Het handelsvestigingsrecht.
 • Het onteigeningsrecht.
 • Het overheidscontractenrecht, met inbegrip van het overheidsopdrachtenrecht in zijn aspecten van gunning en uitvoering en dit zowel ten opzichte van de aanbestedende overheden, als van de aanbestedende entiteiten.
 • Het gezondheidsrecht met inbegrip van het ziekenhuisrecht, het medisch recht en het geneesmiddelenrecht.
 • Het onderwijsrecht met inbegrip van de statuten van de leerkrachten.
 • Het energierecht.
 • Het transportrecht.
 • Het tuchtrecht inzake ambtenaren en professionele organisaties.
 • Het recht van de lokale overheden, met inbegrip van de materie van het maatschappelijk welzijn.
 • Het recht van de intercommunales.
 • Het persrecht en het mediarecht.
 • Het recht inzake regionale en lokale belastingen.
 • Het economisch publiek recht met inbegrip van het recht inzake overheidsbedrijven.
 • Het overheidsaansprakelijkheidsrecht.
 • Het administratief contentieux in zijn geheel zowel voor de Raad van State als voor de administratieve rechtscolleges en de gewone Hoven en Rechtbanken.

Inzake internationaal en Europees recht :

 • Het recht van de Europese Unie met inbegrip van de procedure voor de Rechtbank van eerste aanleg en het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.
 • Het Europees ambtenarenrecht.
 • Het Europees overheidsopdrachtenrecht.
 • Het Europees geneesmiddelenrecht.
 • Het Europees recht m.b.t. de vrijmaking van de energiemarkt.
 • Het recht met betrekking tot de akkoorden en instellingen van de Raad van Europa met inbegrip van het Europees verdrag ter bescherming van de rechten van de mens en zijn fundamentele vrijheden.

De synergie die wordt gecreëerd door de advocatenassociatie Xirius laat toe om gevatte inlichtingen en adviezen te geven samen met het kantoor Collon & Dirix over alle aspecten van het vastgoedrecht, die voorkomen in de dossiers die een band hebben met de stedenbouw, het milieu, het publiek domaniaal recht, de handelsvestigingen, de onteigening, de overheidsopdrachten, …

Het kantoor Maingain, Rigaux & Gomrée biedt begeleiding en een complementariteit in alle problemen verbonden aan het arbeidsrecht waarop men vaak stuit, met name inzake de publieke functie. De klanten van het kantoor, en met name de openbare ondernemingen in de ruime zin van het woord, zullen eveneens in de persoon van Bernard Maingain een waardevolle bondgenoot vinden om na te denken over de strategische keuzes van hun onderneming, en dit in gelijk welk stadium. De ervaring van Geneviève Rigaux in onderwijsrecht vult opnieuw de know-how van het kantoor in die materie aan.

Op dezelfde manier kan de ervaring van het Kantoor Marlière, Magremanne & Amand gevaloriseerd worden inzake alle vragen m.b.t. het fiscaal recht die aan de oppervlakte komen in de dossiers inzake regionale en lokale belastingen, het economisch publiek recht en de overheidsopdrachten…

De advocaten van het kantoor Xirius Public