Actualités
Espace client

Decreet tot invoering van de modulaire omgevingsvergunningsprocedure goedgekeurd!

Publié le : 15/05/2024 15 mai mai 05 2024

Het decreet van 15 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning is al een aantal jaren in werking. Uit een in 2021 uitgevoerde evaluatie kwam de vraag naar voor om de mogelijkheden tot oplossingsgericht werken te versterken en uit te breiden. Zo kunnen onnodige weigeringen nog meer worden vermeden. Een van de wijzigingen is het modulair maken van de vergunningsprocedure, zodat afhankelijk van de inhoud en aard van de aanvraag, de benodigde modules ingezet kunnen worden. Het Vlaamse Parlement keurde op 9 mei 2024 het decreet tot wijziging van de regelgeving betreffende de omgevingsvergunning wat betreft de invoering van een modulaire omgevingsvergunningsprocedure goed. 

De vergunningsprocedures worden door het goedgekeurde decreet vereenvoudigd tot één reguliere basisprocedure waarbij afhankelijk van het voorwerp van de aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd wordt. Het onderscheid tussen de gewone of vereenvoudigde procedure verdwijnt. Afhankelijk van het project en de bepalingen in het uitvoeringsbesluit wordt desgevallend een openbaar onderzoek georganiseerd (in eerste aanleg en/of in beroep). Voor aanvragen waarvoor thans geen openbaar onderzoek moet worden georganiseerd, zal na deze wijziging in principe ook geen openbaar onderzoek moeten worden georganiseerd. Dit biedt een oplossing voor de huidige onmogelijkheid om van procedure te wijzigen in eenzelfde aanleg, dan wel in beroep. Daarnaast zal één uniforme procedure bijdragen tot de transparantie.

In de modulaire procedure wordt gewerkt met een basisbehandelingstermijn, met termijnverlengingen naar gelang extra modules vereist zijn om het oplossingsgericht werken binnen de procedure mogelijk te houden. Elke module zal mogelijk zijn in eerste aanleg én in administratief beroep. Dit kan een termijnverlenging met zich meebrengen, doch zal in totaal leiden tot tijdswinst én meer duidelijkheid, zowel bij de aanvrager, de overheid als het publiek. Daarnaast worden door te werken met één reguliere basisprocedure ook punctuele onduidelijkheden of gebrek aan afstemming vermeden die thans bestaan tussen de huidige procedures (vereenvoudigde procedure, gewone procedure, bijstellingsprocedure, …).

Zo zal een modulaire omgevingsvergunningsprocedure uit volgende stappen bestaan:
 
  • de indiening van een aanvraag;
  • een ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek;
  • in voorkomend geval, advisering;
  • in voorkomend geval, een openbaar onderzoek;
  • in voorkomend geval, de toepassing van een of meerdere wijzigingslussen, al dan niet gevolgd door advisering of een openbaar onderzoek;
  • in voorkomend geval, de toepassing van een administratieve lus, al dan niet gevolgd door advisering of een openbaar onderzoek;
  • in voorkomend geval, een behandeling van de vraag inzake de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg waarover de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft en de beslissing hierover;
  • het onderzoek en de beslissing over de aanvraag;
  • de bekendmaking van de beslissing over de aanvraag.

Na het onderzoek naar de volledig- en ontvankelijkheid, zullen het onderzoek, (met in de meeste gevallen) advisering en de beslissing over de aanvraag de basismodule vormen. De modules die in handen zijn van de vergunningsaanvrager, zoals de wijzigingslus, kunnen meerdere malen toegepast worden. Thans voorziet de regeling ook dat de aanvrager meerdere wijzigingsverzoeken kan indienen. Afhankelijk van de inhoud van de module zal er al dan niet een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Vanzelfsprekend zal niet elke module in elke vergunningsprocedure voorkomen, maar zullen de modules kunnen worden toegepast naargelang de specifieke noden van een aanvraag en de te volgen vergunningsprocedure.

Het nieuwe artikel 15 OVD regelt voortaan het toepassingsgebied van de modulaire vergunningsprocedure. Die nieuwe procedure is van toepassing in de volgende gevallen:
1° een aanvraag van een omgevingsvergunning
2° een aanvraag tot bijstelling van de voorwaarden opgelegd in de omgevingsvergunning
3° een aanvraag tot bijstelling van het voorwerp of de duur van de omgevingsvergunning voor de exploitatie van een IIOA
4° een bijstelling van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden
5° een bijstelling van de nog niet volledig uitgevoerde omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
6° een hernieuwing van een omgevingsvergunning van bepaalde duur als vermeld in artikel 91 OVD
7° een gedeeltelijke of gehele schorsing of opheffing van de omgevingsvergunning voor de exploitatie van een IIOA
8° een opheffing van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden
9° een afwijking van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden
10° een vaststelling dat een handeling van algemeen belang een ruimtelijk beperkte impact heeft
11° een evaluatie en eventuele bijstelling van de milieuvoorwaarden
12° een omgevingsbesluit.[1]

De te volgen procedure is in voormelde gevallen telkens de modulaire omgevingsvergunningsprocedure.

Verder voorziet het decreet tot invoering van de modulaire omgevingsvergunningsprocedure eveneens in de integratie van bestaande en nieuwe procedures.

De Vlaamse Regering zal voor quasi iedere bepaling van het decreet tot wijziging van de regelgeving betreffende de omgevingsvergunning wat betreft de invoering van een modulaire omgevingsvergunningsprocedure (en dus ook voor het nieuwe artikel 15 OVD, zoals hoger vermeld) de datum van de inwerkingtreding nog nader dienen te bepalen.[2]
 
[1] Een omgevingsbesluit is een beslissing over een aanvraag van een omgevingsvergunning op grond van een aanvraag tot wijziging van een vigerend plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan voor het projectgebied. Voor het instrument van het omgevingsbesluit wordt geen volledig nieuwe procedure gelanceerd. Er wordt maximaal gesteund op de bestaande procedure voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning waarin de belangrijkste aspecten van een RUP-procedure worden geïntegreerd.
[2] Artikel 207 van het ontwerp van decreet (de tekst van het decreet zoals aangenomen, is op dit ogenblik nog niet beschikbaar).

Auteur

Patrik De Maeyer
Avocat Associé
XIRIUS PUBLIC, Droit administratif, Droit constitutionnel, Droit de l'énergie, Droit de l'environnement et de l'urbanisme, Droit des contrats et marchés publics, Droit social de la fonction publique , Expropriations, Urbanisme et aménagement du territoire, Métiers et professions réglementés
(00)
Voir l'auteur Contacter l'auteur Tous les articles de l'auteur

Historique

<< < 1 2 3 4 5 6 7 ... > >>
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK